KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. U. UE. L Nr 119, str. 1) – dalej „RODO” informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych (dalej „Administrator” lub „ADO”) jest spółka USŁUGI POGRZEBOWE HOFMAN spółka jawna z siedzibą w Rudzie Śląskiej ul. 1 Maja 63 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000664791, NIP: 6412538924. Można się z nami kontaktować pisząc na adres siedziby Administratora: 41-706 Ruda Śląska ul. 1 Maja 63 lub w formie elektronicznej wysyłając wiadomość na adres e-mail: biuro@hofman-dompogrzebowy.pl lub telefonicznie: 32 24 22 627.

 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu:
  - zawarcia i wykonania umowy o świadczenie zleconych Administratorowi usług lub dostawy bądź świadczenia usług na rzecz Administratora – podstawa art. 6 ust.1 lit. b) RODO,
  - wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających z prawa polskiego lub Unii – podstawa art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
  - wynikającym z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora lub stronę trzecią w szczególności: dochodzenie, ustalenie i obrona przez roszczeniami – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit f) RODO.

 3. Dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: dostawcom usług, którym zleciliśmy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, takim jak: dostawcy usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne oraz umożliwiające prace w systemach IT, dostawcom usług pocztowych, kurierskich, płatniczych, niszczenia dokumentów, księgowych, Instytucjom i organom państwowym, lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na nas obowiązków.

 4. Informujemy, iż co do zasady nie mamy zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego spoza EOG lub organizacji międzynarodowej. Administrator może jednak zlecić wykonanie określonych usług usługodawcom mającym siedzibę poza EOG. W takim przypadku dane mogą być przekazywane do państwa trzeciego, w stosunku do którego na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzono odpowiedni stopień ochrony danych. W każdej chwili może Pani/Pan zażądać dalszych informacji.

 5. Dane osobowe będą przechowywane: do czasu zakończenia wykonywania umowy, lub do czasu przedawnienia roszczeń lub - w przypadku przetwarzania danych celem wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych – do czasu wygaśnięcia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

 6. Każda osoba, której dane są przetwarzane  ma prawo, z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Celem skorzystania z powyższych uprawnień należy skontaktować się z Administratorem.

 7. O ile przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy przekazać Administratorowi.

 8. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, każda osoba, której dane są przetwarzane  ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 9. W zakresie przetwarzania danych osobowych w celu wskazanym w punkcie 2 tiret drugie obowiązek podania danych jest wymogiem ustawowym. W przypadku przetwarzania danych w celach określonych w punkcie 2 tiret pierwsze i trzecie obowiązek podania danych jest wymogiem umownym. Podanie danych osobowych we wszystkich celach, o których mowa wyżej, jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do zawarcia i realizowania umowy z Administratorem.

 10. Informujemy, iż dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.